Articles | Volume 21, issue 14
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021
Research article
30 Jul 2021
Research article | 30 Jul 2021

Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve

Qiaorong Xie et al.

Related authors

Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Vertical distribution of particle-phase dicarboxylic acids, oxoacids and α-dicarbonyls in the urban boundary layer based on the 325 m tower in Beijing
Wanyu Zhao, Hong Ren, Kimitaka Kawamura, Huiyun Du, Xueshun Chen, Siyao Yue, Qiaorong Xie, Lianfang Wei, Ping Li, Xin Zeng, Shaofei Kong, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 10331–10350, https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020, 2020
Short summary
Molecular characterization of firework-related urban aerosols using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Qiaorong Xie, Sihui Su, Shuang Chen, Yisheng Xu, Dong Cao, Jing Chen, Lujie Ren, Siyao Yue, Wanyu Zhao, Yele Sun, Zifa Wang, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Cong-Qiang Liu, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 6803–6820, https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020, 2020
Short summary