Articles | Volume 21, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021
Research article
 | 
05 Oct 2021
Research article |  | 05 Oct 2021

Reduced volatility of aerosols from surface emissions to the top of the planetary boundary layer

Quan Liu, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Kai Bi, Wenkang Gao, Ping Tian, Delong Zhao, Siyuan Li, Chenjie Yu, Guiqian Tang, Yunfei Wu, Kang Hu, Shuo Ding, Qian Gao, Fei Wang, Shaofei Kong, Hui He, Mengyu Huang, and Deping Ding

Related authors

Concurrent photochemical whitening and darkening of ambient brown carbon
Qian Li, Dantong Liu, Xiaotong Jiang, Ping Tian, Yangzhou Wu, Siyuan Li, Kang Hu, Quan Liu, Mengyu Huang, Ruijie Li, Kai Bi, Shaofei Kong, Deping Ding, and Chenjie Yu
Atmos. Chem. Phys., 23, 9439–9453, https://doi.org/10.5194/acp-23-9439-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9439-2023, 2023
Short summary
Characterization of dust-related new particle formation events based on long-term measurement in the North China Plain
Xiaojing Shen, Junying Sun, Huizheng Che, Yangmei Zhang, Chunhong Zhou, Ke Gui, Wanyun Xu, Quan Liu, Junting Zhong, Can Xia, Xinyao Hu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Shuo Liu, Jiayuan Lu, Aoyuan Yu, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 8241–8257, https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Rapid decline of aerosol absorption coefficient and aerosol optical property effects on radiative forcing in an urban area of Beijing from 2018 to 2021
Xinyao Hu, Junying Sun, Can Xia, Xiaojing Shen, Yangmei Zhang, Quan Liu, Zhaodong Liu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Aoyuan Yu, Jiayuan Lu, Shuo Liu, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 5517–5531, https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023, 2023
Short summary
Multiple pathways for the formation of secondary organic aerosol in the North China Plain in summer
Yifang Gu, Ru-Jin Huang, Jing Duan, Wei Xu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Ying Wang, Haiyan Ni, Quan Liu, Ruiguang Xu, Litao Wang, and Yong Jie Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 5419–5433, https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Source apportionment of soot particles and aqueous-phase processing of black carbon coatings in an urban environment
Ryan N. Farley, Sonya Collier, Christopher D. Cappa, Leah R. Williams, Timothy B. Onasch, Lynn M. Russell, Hwajin Kim, and Qi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 15039–15056, https://doi.org/10.5194/acp-23-15039-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-15039-2023, 2023
Short summary
Seasonal variations in composition and sources of atmospheric ultrafine particles in urban Beijing based on near-continuous measurements
Xiaoxiao Li, Yijing Chen, Yuyang Li, Runlong Cai, Yiran Li, Chenjuan Deng, Jin Wu, Chao Yan, Hairong Cheng, Yongchun Liu, Markku Kulmala, Jiming Hao, James N. Smith, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys., 23, 14801–14812, https://doi.org/10.5194/acp-23-14801-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14801-2023, 2023
Short summary
Summertime response of ozone and fine particulate matter to mixing layer meteorology over the North China Plain
Jiaqi Wang, Jian Gao, Fei Che, Xin Yang, Yuanqin Yang, Lei Liu, Yan Xiang, and Haisheng Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 14715–14733, https://doi.org/10.5194/acp-23-14715-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14715-2023, 2023
Short summary
Trace elements in PM2.5 aerosols in East Asian outflow in the spring of 2018: emission, transport, and source apportionment
Takuma Miyakawa, Akinori Ito, Chunmao Zhu, Atsushi Shimizu, Erika Matsumoto, Yusuke Mizuno, and Yugo Kanaya
Atmos. Chem. Phys., 23, 14609–14626, https://doi.org/10.5194/acp-23-14609-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14609-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Investigation on the sources and formation processes of dicarboxylic acids and related species in urban aerosols before and during the COVID-19 lockdown in Jinan, East China
Jingjing Meng, Yachen Wang, Yuanyuan Li, Tonglin Huang, Zhifei Wang, Yiqiu Wang, Min Chen, Zhanfang Hou, Houhua Zhou, Keding Lu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 14481–14503, https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Canagaratna, M. R., Jimenez, J. L., Kroll, J. H., Chen, Q., Kessler, S. H., Massoli, P., Hildebrandt Ruiz, L., Fortner, E., Williams, L. R., Wilson, K. R., Surratt, J. D., Donahue, N. M., Jayne, J. T., and Worsnop, D. R.: Elemental ratio measurements of organic compounds using aerosol mass spectrometry: characterization, improved calibration, and implications, Atmos. Chem. Phys., 15, 253–272, https://doi.org/10.5194/acp-15-253-2015, 2015. 
Cao, L.-M., Huang, X.-F., Li, Y.-Y., Hu, M., and He, L.-Y.: Volatility measurement of atmospheric submicron aerosols in an urban atmosphere in southern China, Atmos. Chem. Phys., 18, 1729–1743, https://doi.org/10.5194/acp-18-1729-2018, 2018. 
Cappa, C. D. and Jimenez, J. L.: Quantitative estimates of the volatility of ambient organic aerosol, Atmos. Chem. Phys., 10, 5409–5424, https://doi.org/10.5194/acp-10-5409-2010, 2010. 
Cruz, C. and Pandis, S.: Deliquescence and Hygroscopic Growth of Mixed InorganicOrganic Atmospheric Aerosol, Environ. Sci. Technol., 34, 4313–4319, https://doi.org/10.1021/es9907109, 2000. 
Download
Short summary
Through simultaneous online measurements of detailed aerosol compositions at both surface and surface-influenced mountain sites, the evolution of aerosol composition during daytime vertical transport was investigated. The results show that, from surface to the top of the planetary boundary layer, the oxidation state of organic aerosol had been significantly enhanced due to evaporation and further oxidation of these evaporated gases.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint