Articles | Volume 21, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 21, 14789–14814, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-14789-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 14789–14814, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-14789-2021
Research article
06 Oct 2021
Research article | 06 Oct 2021

Formation of condensable organic vapors from anthropogenic and biogenic volatile organic compounds (VOCs) is strongly perturbed by NOx in eastern China

Yuliang Liu et al.

Related authors

Evolution and chemical characteristics of organic aerosols during wintertime PM2.5 episodes in Shanghai, China: Insights gained from online measurements of organic molecular markers
Shuhui Zhu, Min Zhou, Liping Qiao, Dan Dan Huang, Qiongqiong Wang, Shan Wang, Yaqin Gao, Shengao Jing, Qian Wang, Hongli Wang, Changhong Chen, Cheng Huang, and Jian Zhen Yu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-813,https://doi.org/10.5194/acp-2022-813, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
The variation of particle number size distribution during the rainfall: wet scavenging and air masses changing
Guangdong Niu, Ximeng Qi, Liangduo Chen, Lian Xue, Shiyi Lai, Xin Huang, Jiaping Wang, Xuguang Chi, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-33,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-33, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Sources of organic aerosols in eastern China: a modeling study with high-resolution intermediate-volatility and semivolatile organic compound emissions
Jingyu An, Cheng Huang, Dandan Huang, Momei Qin, Huan Liu, Rusha Yan, Liping Qiao, Min Zhou, Yingjie Li, Shuhui Zhu, Qian Wang, and Hongli Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 323–344, https://doi.org/10.5194/acp-23-323-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-323-2023, 2023
Short summary
Real-time measurement of phase partitioning of organic compounds using a proton-transfer-reaction time-of-flight mass spectrometer coupled to a CHARON inlet
Yarong Peng, Hongli Wang, Yaqin Gao, Shengao Jing, Shuhui Zhu, Dandan Huang, Peizhi Hao, Shengrong Lou, Tiantao Cheng, Cheng Huang, and Xuan Zhang
Atmos. Meas. Tech., 16, 15–28, https://doi.org/10.5194/amt-16-15-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-15-2023, 2023
Short summary
Comprehensive simulations of new particle formation events in Beijing with a cluster dynamics-multicomponent sectional model
Chenxi Li, Yuyang Li, Xiaoxiao Li, Runlong Cai, Yaxin Fan, Xiaohui Qiao, Rujing Yin, Chao Yan, Yishuo Guo, Yongchun Liu, Jun Zheng, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, Huayun Xiao, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-748,https://doi.org/10.5194/acp-2022-748, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary