Articles | Volume 18, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-18-10773-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-10773-2018
Research article
 | 
30 Jul 2018
Research article |  | 30 Jul 2018

Aircraft observations of the chemical composition and aging of aerosol in the Manaus urban plume during GoAmazon 2014/5

John E. Shilling, Mikhail S. Pekour, Edward C. Fortner, Paulo Artaxo, Suzane de Sá, John M. Hubbe, Karla M. Longo, Luiz A. T. Machado, Scot T. Martin, Stephen R. Springston, Jason Tomlinson, and Jian Wang

Related authors

Observation-constrained kinetic modeling of isoprene SOA formation in the atmosphere
Chuanyang Shen, Xiaoyan Yang, Joel Thornton, John Shilling, Chenyang Bi, Gabriel Isaacman-VanWertz, and Haofei Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6153–6175, https://doi.org/10.5194/acp-24-6153-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6153-2024, 2024
Short summary
Examining the vertical heterogeneity of aerosols over the Southern Great Plains
Yang Wang, Chanakya Bagya Ramesh, Scott E. Giangrande, Jerome Fast, Xianda Gong, Jiaoshi Zhang, Ahmet Tolga Odabasi, Marcus Vinicius Batista Oliveira, Alyssa Matthews, Fan Mei, John E. Shilling, Jason Tomlinson, Die Wang, and Jian Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 15671–15691, https://doi.org/10.5194/acp-23-15671-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-15671-2023, 2023
Short summary
Airborne flux measurements of ammonia over the southern Great Plains using chemical ionization mass spectrometry
Siegfried Schobesberger, Emma L. D'Ambro, Lejish Vettikkat, Ben H. Lee, Qiaoyun Peng, David M. Bell, John E. Shilling, Manish Shrivastava, Mikhail Pekour, Jerome Fast, and Joel A. Thornton
Atmos. Meas. Tech., 16, 247–271, https://doi.org/10.5194/amt-16-247-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-247-2023, 2023
Short summary
Using aircraft measurements to characterize subgrid-scale variability of aerosol properties near the Atmospheric Radiation Measurement Southern Great Plains site
Jerome D. Fast, David M. Bell, Gourihar Kulkarni, Jiumeng Liu, Fan Mei, Georges Saliba, John E. Shilling, Kaitlyn Suski, Jason Tomlinson, Jian Wang, Rahul Zaveri, and Alla Zelenyuk
Atmos. Chem. Phys., 22, 11217–11238, https://doi.org/10.5194/acp-22-11217-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11217-2022, 2022
Short summary
Earth System Model Aerosol–Cloud Diagnostics (ESMAC Diags) package, version 1: assessing E3SM aerosol predictions using aircraft, ship, and surface measurements
Shuaiqi Tang, Jerome D. Fast, Kai Zhang, Joseph C. Hardin, Adam C. Varble, John E. Shilling, Fan Mei, Maria A. Zawadowicz, and Po-Lun Ma
Geosci. Model Dev., 15, 4055–4076, https://doi.org/10.5194/gmd-15-4055-2022,https://doi.org/10.5194/gmd-15-4055-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary
Non-negligible secondary contribution to brown carbon in autumn and winter: inspiration from particulate nitrated and oxygenated aromatic compounds in urban Beijing
Yanqin Ren, Zhenhai Wu, Yuanyuan Ji, Fang Bi, Junling Li, Haijie Zhang, Hao Zhang, Hong Li, and Gehui Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6525–6538, https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024, 2024
Short summary