Articles | Volume 19, issue 14
Atmos. Chem. Phys., 19, 9663–9680, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019
Atmos. Chem. Phys., 19, 9663–9680, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019

Research article 31 Jul 2019

Research article | 31 Jul 2019

Modeling the aging process of black carbon during atmospheric transport using a new approach: a case study in Beijing

Yuxuan Zhang et al.

Related authors

Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”
Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11405–11421, https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021, 2021
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density in a rural environment in the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-463,https://doi.org/10.5194/acp-2021-463, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Dynamic projection of anthropogenic emissions in China: methodology and 2015–2050 emission pathways under a range of socio-economic, climate policy, and pollution control scenarios
Dan Tong, Jing Cheng, Yang Liu, Sha Yu, Liu Yan, Chaopeng Hong, Yu Qin, Hongyan Zhao, Yixuan Zheng, Guannan Geng, Meng Li, Fei Liu, Yuxuan Zhang, Bo Zheng, Leon Clarke, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5729–5757, https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020, 2020
Short summary
Rapid transition in winter aerosol composition in Beijing from 2014 to 2017: response to clean air actions
Haiyan Li, Jing Cheng, Qiang Zhang, Bo Zheng, Yuxuan Zhang, Guangjie Zheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 11485–11499, https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019, 2019
Short summary
Persistent growth of anthropogenic non-methane volatile organic compound (NMVOC) emissions in China during 1990–2017: drivers, speciation and ozone formation potential
Meng Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Dan Tong, Yu Lei, Fei Liu, Chaopeng Hong, Sicong Kang, Liu Yan, Yuxuan Zhang, Yu Bo, Hang Su, Yafang Cheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 8897–8913, https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
How alkaline compounds control atmospheric aerosol particle acidity
Vlassis A. Karydis, Alexandra P. Tsimpidi, Andrea Pozzer, and Jos Lelieveld
Atmos. Chem. Phys., 21, 14983–15001, https://doi.org/10.5194/acp-21-14983-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14983-2021, 2021
Short summary
Aerosol transport pathways and source attribution in China during the COVID-19 outbreak
Lili Ren, Yang Yang, Hailong Wang, Pinya Wang, Lei Chen, Jia Zhu, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 21, 15431–15445, https://doi.org/10.5194/acp-21-15431-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15431-2021, 2021
Short summary
Nonlinear responses of particulate nitrate to NOx emission controls in the megalopolises of China
Mengmeng Li, Zihan Zhang, Quan Yao, Tijian Wang, Min Xie, Shu Li, Bingliang Zhuang, and Yong Han
Atmos. Chem. Phys., 21, 15135–15152, https://doi.org/10.5194/acp-21-15135-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15135-2021, 2021
Short summary
Insight into PM2.5 sources by applying positive matrix factorization (PMF) at urban and rural sites of Beijing
Deepchandra Srivastava, Jingsha Xu, Tuan V. Vu, Di Liu, Linjie Li, Pingqing Fu, Siqi Hou, Natalia Moreno Palmerola, Zongbo Shi, and Roy M. Harrison
Atmos. Chem. Phys., 21, 14703–14724, https://doi.org/10.5194/acp-21-14703-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14703-2021, 2021
Short summary
Evaluation and intercomparison of wildfire smoke forecasts from multiple modeling systems for the 2019 Williams Flats fire
Xinxin Ye, Pargoal Arab, Ravan Ahmadov, Eric James, Georg A. Grell, Bradley Pierce, Aditya Kumar, Paul Makar, Jack Chen, Didier Davignon, Greg R. Carmichael, Gonzalo Ferrada, Jeff McQueen, Jianping Huang, Rajesh Kumar, Louisa Emmons, Farren L. Herron-Thorpe, Mark Parrington, Richard Engelen, Vincent-Henri Peuch, Arlindo da Silva, Amber Soja, Emily Gargulinski, Elizabeth Wiggins, Johnathan W. Hair, Marta Fenn, Taylor Shingler, Shobha Kondragunta, Alexei Lyapustin, Yujie Wang, Brent Holben, David M. Giles, and Pablo E. Saide
Atmos. Chem. Phys., 21, 14427–14469, https://doi.org/10.5194/acp-21-14427-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14427-2021, 2021
Short summary