Articles | Volume 22, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-22-47-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-47-2022
Research article
 | 
03 Jan 2022
Research article |  | 03 Jan 2022

Impact of non-ideality on reconstructing spatial and temporal variations in aerosol acidity with multiphase buffer theory

Guangjie Zheng, Hang Su, Siwen Wang, Andrea Pozzer, and Yafang Cheng

Related authors

Reactive uptake coefficients for multiphase reactions determined by a dynamic chamber system
Guo Li, Hang Su, Meng Li, Uwe Kuhn, Guangjie Zheng, Lei Han, Fengxia Bao, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 15, 6433–6446, https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022,https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022, 2022
Short summary
Long-term trends and drivers of aerosol pH in eastern China
Min Zhou, Guangjie Zheng, Hongli Wang, Liping Qiao, Shuhui Zhu, DanDan Huang, Jingyu An, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qian Wang, Rusha Yan, Yingge Ma, Changhong Chen, Yafang Cheng, Hang Su, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 22, 13833–13844, https://doi.org/10.5194/acp-22-13833-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-13833-2022, 2022
Short summary
Impact of dry intrusion events on the composition and mixing state of particles during the winter Aerosol and Cloud Experiment in the Eastern North Atlantic (ACE-ENA)
Jay M. Tomlin, Kevin A. Jankowski, Daniel P. Veghte, Swarup China, Peiwen Wang, Matthew Fraund, Johannes Weis, Guangjie Zheng, Yang Wang, Felipe Rivera-Adorno, Shira Raveh-Rubin, Daniel A. Knopf, Jian Wang, Mary K. Gilles, Ryan C. Moffet, and Alexander Laskin
Atmos. Chem. Phys., 21, 18123–18146, https://doi.org/10.5194/acp-21-18123-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-18123-2021, 2021
Short summary
Rapid measurement of RH-dependent aerosol hygroscopic growth using a humidity-controlled fast integrated mobility spectrometer (HFIMS)
Jiaoshi Zhang, Steven Spielman, Yang Wang, Guangjie Zheng, Xianda Gong, Susanne Hering, and Jian Wang
Atmos. Meas. Tech., 14, 5625–5635, https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-5625-2021, 2021
Short summary
Vertical profiles of trace gas and aerosol properties over the eastern North Atlantic: variations with season and synoptic condition
Yang Wang, Guangjie Zheng, Michael P. Jensen, Daniel A. Knopf, Alexander Laskin, Alyssa A. Matthews, David Mechem, Fan Mei, Ryan Moffet, Arthur J. Sedlacek, John E. Shilling, Stephen Springston, Amy Sullivan, Jason Tomlinson, Daniel Veghte, Rodney Weber, Robert Wood, Maria A. Zawadowicz, and Jian Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 11079–11098, https://doi.org/10.5194/acp-21-11079-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11079-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary