Articles | Volume 21, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-21-17079-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-17079-2021
Research article
 | 
24 Nov 2021
Research article |  | 24 Nov 2021

Investigation of near-global daytime boundary layer height using high-resolution radiosondes: first results and comparison with ERA5, MERRA-2, JRA-55, and NCEP-2 reanalyses

Jianping Guo, Jian Zhang, Kun Yang, Hong Liao, Shaodong Zhang, Kaiming Huang, Yanmin Lv, Jia Shao, Tao Yu, Bing Tong, Jian Li, Tianning Su, Steve H. L. Yim, Ad Stoffelen, Panmao Zhai, and Xiaofeng Xu

Related authors

Revisiting the evolution of downhill thunderstorms over Beijing: a new perspective from a radar wind profiler mesonet
Xiaoran Guo, Jianping Guo, Tianmeng Chen, Ning Li, Fan Zhang, and Yuping Sun
Atmos. Chem. Phys., 24, 8067–8083, https://doi.org/10.5194/acp-24-8067-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-8067-2024, 2024
Short summary
LGHAP v2: a global gap-free aerosol optical depth and PM2.5 concentration dataset since 2000 derived via big Earth data analytics
Kaixu Bai, Ke Li, Liuqing Shao, Xinran Li, Chaoshun Liu, Zhengqiang Li, Mingliang Ma, Di Han, Yibing Sun, Zhe Zheng, Ruijie Li, Ni-Bin Chang, and Jianping Guo
Earth Syst. Sci. Data, 16, 2425–2448, https://doi.org/10.5194/essd-16-2425-2024,https://doi.org/10.5194/essd-16-2425-2024, 2024
Short summary
Elucidating the boundary layer turbulence dissipation rate using high-resolution measurements from a radar wind profiler network over the Tibetan Plateau
Deli Meng, Jianping Guo, Xiaoran Guo, Yinjun Wang, Ning Li, Yuping Sun, Zhen Zhang, Na Tang, Haoran Li, Fan Zhang, Bing Tong, Hui Xu, and Tianmeng Chen
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-860,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-860, 2024
Short summary
Extending the wind profile beyond the surface layer by combining physical and machine learning approaches
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Renqiang Wen, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, Xiaoran Guo, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 24, 4047–4063, https://doi.org/10.5194/acp-24-4047-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4047-2024, 2024
Short summary
A merged continental planetary boundary layer height dataset based on high-resolution radiosonde measurements, ERA5 reanalysis, and GLDAS
Jianping Guo, Jian Zhang, Jia Shao, Tianmeng Chen, Kaixu Bai, Yuping Sun, Ning Li, Jingyan Wu, Rui Li, Jian Li, Qiyun Guo, Jason B. Cohen, Panmao Zhai, Xiaofeng Xu, and Fei Hu
Earth Syst. Sci. Data, 16, 1–14, https://doi.org/10.5194/essd-16-1-2024,https://doi.org/10.5194/essd-16-1-2024, 2024
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Remote Sensing | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
California wildfire smoke contributes to a positive atmospheric temperature anomaly over the western United States
James L. Gomez, Robert J. Allen, and King-Fai Li
Atmos. Chem. Phys., 24, 6937–6963, https://doi.org/10.5194/acp-24-6937-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6937-2024, 2024
Short summary
Dust storms from the Taklamakan Desert significantly darken snow surface on surrounding mountains
Yuxuan Xing, Yang Chen, Shirui Yan, Xiaoyi Cao, Yong Zhou, Xueying Zhang, Tenglong Shi, Xiaoying Niu, Dongyou Wu, Jiecan Cui, Yue Zhou, Xin Wang, and Wei Pu
Atmos. Chem. Phys., 24, 5199–5219, https://doi.org/10.5194/acp-24-5199-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5199-2024, 2024
Short summary
Opposite effects of aerosols and meteorological parameters on warm clouds in two contrasting regions over eastern China
Yuqin Liu, Tao Lin, Jiahua Zhang, Fu Wang, Yiyi Huang, Xian Wu, Hong Ye, Guoqin Zhang, Xin Cao, and Gerrit de Leeuw
Atmos. Chem. Phys., 24, 4651–4673, https://doi.org/10.5194/acp-24-4651-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4651-2024, 2024
Short summary
Effect of wind speed on marine aerosol optical properties over remote oceans with use of spaceborne lidar observations
Kangwen Sun, Guangyao Dai, Songhua Wu, Oliver Reitebuch, Holger Baars, Jiqiao Liu, and Suping Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 4389–4409, https://doi.org/10.5194/acp-24-4389-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4389-2024, 2024
Short summary
Assessment of smoke plume height products derived from multisource satellite observations using lidar-derived height metrics for wildfires in the western US
Jingting Huang, S. Marcela Loría-Salazar, Min Deng, Jaehwa Lee, and Heather A. Holmes
Atmos. Chem. Phys., 24, 3673–3698, https://doi.org/10.5194/acp-24-3673-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3673-2024, 2024
Short summary