Articles | Volume 21, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-21-15065-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-15065-2021
Research article
 | 
11 Oct 2021
Research article |  | 11 Oct 2021

Mass spectral characterization of secondary organic aerosol from urban cooking and vehicular sources

Wenfei Zhu, Song Guo, Zirui Zhang, Hui Wang, Ying Yu, Zheng Chen, Ruizhe Shen, Rui Tan, Kai Song, Kefan Liu, Rongzhi Tang, Yi Liu, Shengrong Lou, Yuanju Li, Wenbin Zhang, Zhou Zhang, Shijin Shuai, Hongming Xu, Shuangde Li, Yunfa Chen, Min Hu, Francesco Canonaco, and Andre S. H. Prévôt

Related authors

Molecular fingerprints and health risks of smoke from home-use incense burning
Kai Song, Rongzhi Tang, Jingshun Zhang, Zichao Wan, Yuan Zhang, Kun Hu, Yuanzheng Gong, Daqi Lv, Sihua Lu, Yu Tan, Ruifeng Zhang, Ang Li, Shuyuan Yan, Shichao Yan, Baoming Fan, Wenfei Zhu, Chak K. Chan, Maosheng Yao, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 23, 13585–13595, https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023, 2023
Short summary
Mixing state of black carbon at different atmospheres in north and southwest China
Gang Zhao, Tianyi Tan, Shuya Hu, Zhuofei Du, Dongjie Shang, Zhijun Wu, Song Guo, Jing Zheng, Wenfei Zhu, Mengren Li, Limin Zeng, and Min Hu
Atmos. Chem. Phys., 22, 10861–10873, https://doi.org/10.5194/acp-22-10861-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10861-2022, 2022
Short summary
Impact of cooking style and oil on semi-volatile and intermediate volatility organic compound emissions from Chinese domestic cooking
Kai Song, Song Guo, Yuanzheng Gong, Daqi Lv, Yuan Zhang, Zichao Wan, Tianyu Li, Wenfei Zhu, Hui Wang, Ying Yu, Rui Tan, Ruizhe Shen, Sihua Lu, Shuangde Li, Yunfa Chen, and Min Hu
Atmos. Chem. Phys., 22, 9827–9841, https://doi.org/10.5194/acp-22-9827-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9827-2022, 2022
Short summary
Ice-nucleating particles from multiple aerosol sources in the urban environment of Beijing under mixed-phase cloud conditions
Cuiqi Zhang, Zhijun Wu, Jingchuan Chen, Jie Chen, Lizi Tang, Wenfei Zhu, Xiangyu Pei, Shiyi Chen, Ping Tian, Song Guo, Limin Zeng, Min Hu, and Zamin A. Kanji
Atmos. Chem. Phys., 22, 7539–7556, https://doi.org/10.5194/acp-22-7539-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7539-2022, 2022
Short summary
Technical note: Identification and quantification of gaseous and particulate organic compounds from cooking fumes by comprehensive two-dimensional gas chromatography-mass spectrometry
Yuanzheng Gong, Kai Song, Song Guo, Daqi Lv, Yuan Zhang, Zichao Wan, Wenfei Zhu, Hui Wang, Ying Yu, Rui Tan, Ruizhe Shen, Sihua Lu, Shuangde Li, and Yunfa Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-326,https://doi.org/10.5194/acp-2022-326, 2022
Preprint withdrawn
Short summary