Articles | Volume 21, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 21, 15199–15211, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-15199-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 15199–15211, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-15199-2021
Research article
13 Oct 2021
Research article | 13 Oct 2021

Dramatic changes in Harbin aerosol during 2018–2020: the roles of open burning policy and secondary aerosol formation

Yuan Cheng et al.

Related authors

Quantifying variability, source, and transport of CO in the urban areas over the Himalayas and Tibetan Plateau
Youwen Sun, Hao Yin​​​​​​​, Yuan Cheng, Qianggong Zhang, Bo Zheng, Justus Notholt, Xiao Lu, Cheng Liu, Yuan Tian, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys., 21, 9201–9222, https://doi.org/10.5194/acp-21-9201-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9201-2021, 2021
Short summary
Mapping the drivers of formaldehyde (HCHO) variability from 2015 to 2019 over eastern China: insights from Fourier transform infrared observation and GEOS-Chem model simulation
Youwen Sun, Hao Yin, Cheng Liu, Lin Zhang, Yuan Cheng, Mathias Palm, Justus Notholt, Xiao Lu, Corinne Vigouroux, Bo Zheng, Wei Wang, Nicholas Jones, Changong Shan, Min Qin, Yuan Tian, Qihou Hu, Fanhao Meng, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys., 21, 6365–6387, https://doi.org/10.5194/acp-21-6365-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-6365-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Chemical characteristics of PM2.5 during typical biomass burning season at an agricultural site of the North China Plain
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 3181–3192, https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021, 2021
Short summary
Brown carbon's emission factors and optical characteristics in household biomass burning: developing a novel algorithm for estimating the contribution of brown carbon
Jianzhong Sun, Yuzhe Zhang, Guorui Zhi, Regina Hitzenberger, Wenjing Jin, Yingjun Chen, Lei Wang, Chongguo Tian, Zhengying Li, Rong Chen, Wen Xiao, Yuan Cheng, Wei Yang, Liying Yao, Yang Cao, Duo Huang, Yueyuan Qiu, Jiali Xu, Xiaofei Xia, Xin Yang, Xi Zhang, Zheng Zong, Yuchun Song, and Changdong Wu
Atmos. Chem. Phys., 21, 2329–2341, https://doi.org/10.5194/acp-21-2329-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2329-2021, 2021
Short summary
Chemical characteristics of PM2.5: Impact of biomass burning at an agricultural site of the North China Plain during a season of transition
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-19,https://doi.org/10.5194/acp-2020-19, 2020
Revised manuscript not accepted
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
PM10 variation, composition, and source analysis in Tuscany (Italy) following the COVID-19 lockdown restrictions
Fabio Giardi, Silvia Nava, Giulia Calzolai, Giulia Pazzi, Massimo Chiari, Andrea Faggi, Bianca Patrizia Andreini, Chiara Collaveri, Elena Franchi, Guido Nincheri, Alessandra Amore, Silvia Becagli, Mirko Severi, Rita Traversi, and Franco Lucarelli
Atmos. Chem. Phys., 22, 9987–10005, https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022, 2022
Short summary
Emissions of organic compounds from western US wildfires and their near-fire transformations
Yutong Liang, Christos Stamatis, Edward C. Fortner, Rebecca A. Wernis, Paul Van Rooy, Francesca Majluf, Tara I. Yacovitch, Conner Daube, Scott C. Herndon, Nathan M. Kreisberg, Kelley C. Barsanti, and Allen H. Goldstein
Atmos. Chem. Phys., 22, 9877–9893, https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Iron (Fe) speciation in size-fractionated aerosol particles in the Pacific Ocean: The role of organic complexation of Fe with humic-like substances in controlling Fe solubility
Kohei Sakata, Minako Kurisu, Yasuo Takeichi, Aya Sakaguchi, Hiroshi Tanimoto, Yusuke Tamenori, Atsushi Matsuki, and Yoshio Takahashi
Atmos. Chem. Phys., 22, 9461–9482, https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022, 2022
Short summary
Measurement report: On the contribution of long-distance transport to the secondary aerosol formation and aging
Haobin Zhong, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wei Xu, Jing Duan, Yifang Gu, Wei Huang, Haiyan Ni, Chongshu Zhu, Yan You, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 9513–9524, https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Akagi, S. K., Craven, J. S., Taylor, J. W., McMeeking, G. R., Yokelson, R. J., Burling, I. R., Urbanski, S. P., Wold, C. E., Seinfeld, J. H., Coe, H., Alvarado, M. J., and Weise, D. R.: Evolution of trace gases and particles emitted by a chaparral fire in California, Atmos. Chem. Phys., 12, 1397–1421, https://doi.org/10.5194/acp-12-1397-2012, 2012. 
Cao, F., Zhang, S. C., Kawamura, K., and Zhang, Y. L.: Inorganic markers, carbonaceous components and stable carbon isotope from biomass burning aerosols in Northeast China, Sci. Total Environ., 572, 1244–1251, 2016. 
Cheng, Y., Zheng, G. J., Wei, C., Mu, Q., Zheng, B., Wang, Z. B., Gao, M., Zhang, Q., He, K. B., Carmichael, G., Pöschl, U., and Su, H.: Reactive nitrogen chemistry in aerosol water as a source of sulfate during haze events in China, Sci. Adv., 2, e1601530, https://doi.org/10.1126/sciadv.1601530, 2016. 
Cheng, Y., Yu, Q. Q., Liu, J. M., Du, Z. Y., Liang, L. L., Geng, G. N., Zheng, B., Ma, W. L., Qi, H., Zhang, Q., and He, K. B.: Strong biomass burning contribution to ambient aerosol during heating season in a megacity in Northeast China: effectiveness of agricultural fire bans?, Sci. Total Environ., 754, 142144, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142144, 2021a. 
Cheng, Y., Yu, Q. Q., Liu, J. M., Zhu, S. Q., Zhang, M. Y., Zhang, H. L., Zheng, B., and He, K. B.: Model vs. observation discrepancy in aerosol characteristics during a half-year long campaign in Northeast China: the role of biomass burning, Environ. Pollut., 269, 116167, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116167, 2021b. 
Download
Short summary
Open burning policies in Heilongjiang Province experienced a rapid transition during 2018 to 2020. This study evaluated the responses of PM2.5 pollution to this transition and suggested that neither of the policies could be considered successful. In addition, heterogeneous reactions were found to be at play in secondary aerosol formation, even in the frigid atmosphere in Heilongjiang. The unique haze in northeast China deserves more attention.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint