Articles | Volume 18, issue 22
Atmos. Chem. Phys., 18, 16419–16437, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 18, 16419–16437, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018
Research article
20 Nov 2018
Research article | 20 Nov 2018

The size-resolved cloud condensation nuclei (CCN) activity and its prediction based on aerosol hygroscopicity and composition in the Pearl Delta River (PRD) region during wintertime 2014

Mingfu Cai et al.

Related authors

Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 14837–14858, https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Distinct size dependence and diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity, volatility, and cloud condensation nuclei activity at a rural site in the Pearl River Delta (PRD) region, China
Mingfu Cai, Shan Huang, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Weiwei Hu, Wei Chen, Qicong Song, Wei Li, Yuwen Peng, Zelong Wang, Duohong Chen, Haobo Tan, Hanbin Xu, Fei Li, Xuejiao Deng, Tao Deng, Jiaren Sun, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 22, 8117–8136, https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022, 2022
Short summary
Offline analysis of the chemical composition and hygroscopicity of submicrometer aerosol at an Asian outflow receptor site and comparison with online measurements
Yange Deng, Hiroaki Fujinari, Hikari Yai, Kojiro Shimada, Yuzo Miyazaki, Eri Tachibana, Dhananjay K. Deshmukh, Kimitaka Kawamura, Tomoki Nakayama, Shiori Tatsuta, Mingfu Cai, Hanbing Xu, Fei Li, Haobo Tan, Sho Ohata, Yutaka Kondo, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama, and Michihiro Mochida
Atmos. Chem. Phys., 22, 5515–5533, https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022, 2022
Short summary
The formation and mitigation of nitrate pollution: comparison between urban and suburban environments
Suxia Yang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Shan Huang, Wei Chen, Weiwei Hu, Chenglei Pei, Jun Zhou, David D. Parrish, Wenjie Wang, Xianjun He, Chunlei Cheng, Xiao-Bing Li, Xiaoyun Yang, Yu Song, Haichao Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Chaomin Wang, Zelong Wang, Tiange Li, E Zheng, Sihang Wang, Caihong Wu, Mingfu Cai, Chenshuo Ye, Wei Song, Peng Cheng, Duohong Chen, Xinming Wang, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 4539–4556, https://doi.org/10.5194/acp-22-4539-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4539-2022, 2022
Short summary
Contrasting effects of secondary organic aerosol formations on organic aerosol hygroscopicity
Ye Kuang, Shan Huang, Biao Xue, Biao Luo, Qicong Song, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Li, Pusheng Zhao, Mingfu Cai, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Tiange Li, Sihang Wang, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 10375–10391, https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Constraining the particle-scale diversity of black carbon light absorption using a unified framework
Payton Beeler and Rajan K. Chakrabarty
Atmos. Chem. Phys., 22, 14825–14836, https://doi.org/10.5194/acp-22-14825-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14825-2022, 2022
Short summary
Survival probability of new atmospheric particles: closure between theory and measurements from 1.4 to 100 nm
Runlong Cai, Chenjuan Deng, Dominik Stolzenburg, Chenxi Li, Junchen Guo, Veli-Matti Kerminen, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Chem. Phys., 22, 14571–14587, https://doi.org/10.5194/acp-22-14571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14571-2022, 2022
Short summary
Predicting atmospheric background number concentration of ice-nucleating particles in the Arctic
Guangyu Li, Jörg Wieder, Julie T. Pasquier, Jan Henneberger, and Zamin A. Kanji
Atmos. Chem. Phys., 22, 14441–14454, https://doi.org/10.5194/acp-22-14441-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14441-2022, 2022
Short summary
Different effects of anthropogenic emissions and aging processes on the mixing state of soot particles in the nucleation and accumulation modes
Yuying Wang, Rong Hu, Qiuyan Wang, Zhanqing Li, Maureen Cribb, Yele Sun, Xiaorui Song, Yi Shang, Yixuan Wu, Xin Huang, and Yuxiang Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 14133–14146, https://doi.org/10.5194/acp-22-14133-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14133-2022, 2022
Short summary
Fluorescence characteristics, absorption properties, and radiative effects of water-soluble organic carbon in seasonal snow across northeastern China
Xiaoying Niu, Wei Pu, Pingqing Fu, Yang Chen, Yuxuan Xing, Dongyou Wu, Ziqi Chen, Tenglong Shi, Yue Zhou, Hui Wen, and Xin Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 14075–14094, https://doi.org/10.5194/acp-22-14075-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14075-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Ahn, W. S., Shin, K. C., and Chang, S.: The effect of curvature dependency correction for the surface tension on the result of pore distribution analysis, J. Colloid Interf. Sci., 51, 232–238, https://doi.org/10.1016/0021-9797(75)90108-3, 1975. 
Asa-Awuku, A., Engelhart, G. J., Lee, B. H., Pandis, S. N., and Nenes, A.: Relating CCN activity, volatility, and droplet growth kinetics of β-caryophyllene secondary organic aerosol, Atmos. Chem. Phys., 9, 795–812, https://doi.org/10.5194/acp-9-795-2009, 2009. 
Bogdan, A.: Thermodynamics of the curvature effect on ice surface tension and nucleation theory, J. Chem. Phys., 106, 1921–1929, 1997. 
Cai, M., Tan, H., Chan, C. K., Mochida, M., Hatakeyama, S., Kondo, Y., Schurman, M. I., Xu, H., Li, F., and Shimada, K.: Comparison of Aerosol Hygroscopcity, Volatility, and Chemical Composition between a Suburban Site in the Pearl River Delta Region and a Marine Site in Okinawa, Aerosol Air Qual. Res., 17, 3194–3208, 2017. 
Cao, G., Zhang, X., Wang, Y., and Zheng, F.: Estimation of emissions from field burning of crop straw in China, Chinese Sci. Bull., 53, 784–790, 2008. 
Download
Short summary
Cloud condensation nuclei (CCN) play a critical role in cloud formation which affects solar radiation and climate. We employed advanced instruments to measure aerosol hygroscopicity and chemical composition and used them to predict CCN activity. Our results found that the CCN activity was largely dependent on the hygroscopicity parameter and the surface tension of the particles. Our study highlights the need for evaluating the effects of organics in order to accurately predict CCN activity.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint