Articles | Volume 15, issue 6
Atmos. Chem. Phys., 15, 3097–3108, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3097-2015

Special issue: East Asia emissions assessment (EA2)

Atmos. Chem. Phys., 15, 3097–3108, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3097-2015
Research article
18 Mar 2015
Research article | 18 Mar 2015

Chemical and stable carbon isotopic composition of PM2.5 from on-road vehicle emissions in the PRD region and implications for vehicle emission control policy

S. Dai et al.

Related authors

Measurement report: Hygroscopic growth of ambient fine particles measured at five sites in China
Lu Chen, Fang Zhang, Dongmei Zhang, Xinming Wang, Wei Song, Jieyao Liu, Jingye Ren, Sihui Jiang, Xue Li, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys., 22, 6773–6786, https://doi.org/10.5194/acp-22-6773-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6773-2022, 2022
Short summary
The optical properties and in-situ observational evidence for the formation of brown carbon in clouds
Ziyong Guo, Yuxiang Yang, Xiaodong Hu, Xiaocong Peng, Yuzhen Fu, Wei Sun, Guohua Zhang, Duohong Chen, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Ping'an Peng
Atmos. Chem. Phys., 22, 4827–4839, https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022, 2022
Short summary
The formation and mitigation of nitrate pollution: comparison between urban and suburban environments
Suxia Yang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Shan Huang, Wei Chen, Weiwei Hu, Chenglei Pei, Jun Zhou, David D. Parrish, Wenjie Wang, Xianjun He, Chunlei Cheng, Xiao-Bing Li, Xiaoyun Yang, Yu Song, Haichao Wang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Chaomin Wang, Zelong Wang, Tiange Li, E Zheng, Sihang Wang, Caihong Wu, Mingfu Cai, Chenshuo Ye, Wei Song, Peng Cheng, Duohong Chen, Xinming Wang, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 4539–4556, https://doi.org/10.5194/acp-22-4539-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4539-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-178,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-178, 2022
Short summary
Direct observations indicate photodegradable oxygenated volatile organic compounds (OVOCs) as larger contributors to radicals and ozone production in the atmosphere
Wenjie Wang, Bin Yuan, Yuwen Peng, Hang Su, Yafang Cheng, Suxia Yang, Caihong Wu, Jipeng Qi, Fengxia Bao, Yibo Huangfu, Chaomin Wang, Chenshuo Ye, Zelong Wang, Baolin Wang, Xinming Wang, Wei Song, Weiwei Hu, Peng Cheng, Manni Zhu, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 4117–4128, https://doi.org/10.5194/acp-22-4117-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4117-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: The importance of biomass burning in light extinction and direct radiative effect of urban aerosol during the COVID-19 lockdown in Xi'an, China
Jie Tian, Qiyuan Wang, Huikun Liu, Yongyong Ma, Suixin Liu, Yong Zhang, Weikang Ran, Yongming Han, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 22, 8369–8384, https://doi.org/10.5194/acp-22-8369-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8369-2022, 2022
Short summary
Chemical properties, sources and size-resolved hygroscopicity of submicron black-carbon-containing aerosols in urban Shanghai
Shijie Cui, Dan Dan Huang, Yangzhou Wu, Junfeng Wang, Fuzhen Shen, Jiukun Xian, Yunjiang Zhang, Hongli Wang, Cheng Huang, Hong Liao, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys., 22, 8073–8096, https://doi.org/10.5194/acp-22-8073-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8073-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Effects of anthropogenic emissions and environmental factors on the formation of biogenic secondary organic aerosol (BSOA) in a coastal city of southeastern China
Youwei Hong, Xinbei Xu, Dan Liao, Taotao Liu, Xiaoting Ji, Ke Xu, Chunyang Liao, Ting Wang, Chunshui Lin, and Jinsheng Chen
Atmos. Chem. Phys., 22, 7827–7841, https://doi.org/10.5194/acp-22-7827-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7827-2022, 2022
Short summary
Highly time-resolved chemical speciation and source apportionment of organic aerosol components in Delhi, India, using extractive electrospray ionization mass spectrometry
Varun Kumar, Stamatios Giannoukos, Sophie L. Haslett, Yandong Tong, Atinderpal Singh, Amelie Bertrand, Chuan Ping Lee, Dongyu S. Wang, Deepika Bhattu, Giulia Stefenelli, Jay S. Dave, Joseph V. Puthussery, Lu Qi, Pawan Vats, Pragati Rai, Roberto Casotto, Rangu Satish, Suneeti Mishra, Veronika Pospisilova, Claudia Mohr, David M. Bell, Dilip Ganguly, Vishal Verma, Neeraj Rastogi, Urs Baltensperger, Sachchida N. Tripathi, André S. H. Prévôt, and Jay G. Slowik
Atmos. Chem. Phys., 22, 7739–7761, https://doi.org/10.5194/acp-22-7739-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7739-2022, 2022
Short summary
The chemical composition and mixing state of BC-containing particles and the implications on light absorption enhancement
Jiaxing Sun, Yele Sun, Conghui Xie, Weiqi Xu, Chun Chen, Zhe Wang, Lei Li, Xubing Du, Fugui Huang, Yan Li, Zhijie Li, Xiaole Pan, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 7619–7630, https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7619-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Allen, J. O., Mayo, P. R., Hughes, L. S., Salmon, L. G., and Cass, G. R.: Emissions of size-segregated aerosols from on-road vehicles in the Caldecott Tunnel, Environ. Sci. Technol., 35, 4189–4197, 2001.
Ancelet, T., Davy, P. K., Trompetter, W. J., Markwitz, A., and Weatherburn, D. C.: Carbonaceous aerosols in an urban tunnel, Atmos. Environ., 45, 4463–4469, 2011.
Boutton, T. W.: Stable carbon isotope ratios of natural materials II, Atmospheric, terrestial, marine, and freshwater environments, in: Carbon Isotope Techniques, edited by: Coleman D. C. and Fry B., Academic Press, San Diego, 173–186, 1991.
Cadle, S. H., Mulawa, P. A., Ball, J., Donase, C., Weibel, A., Sagebiel, J. C., Knapp, K. T., and Snow, R.: Particulate emission rates from in use high emitting vehicles recruited in Orange County, California, Environ. Sci. Technol., 31, 3405–3412, 1997.
Cadle, S. H., Mulawa, P. A., Hunsanger, E. C., Nelson, K., Ragazzi, R. A., Barrett, R., Gallagher, G. L., Lawson, D. R., Knapp, K. T., and Snow, R.: Composition of light-duty motor vehicle exhaust particulate matter in the Denver, Colorado area, Environ. Sci. Technol., 33, 2328–2339, 1999.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint