Articles | Volume 20, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-20-14005-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-14005-2020
Research article
 | 
19 Nov 2020
Research article |  | 19 Nov 2020

Is the near-spherical shape the “new black” for smoke?

Anna Gialitaki, Alexandra Tsekeri, Vassilis Amiridis, Romain Ceolato, Lucas Paulien, Anna Kampouri, Antonis Gkikas, Stavros Solomos, Eleni Marinou, Moritz Haarig, Holger Baars, Albert Ansmann, Tatyana Lapyonok, Anton Lopatin, Oleg Dubovik, Silke Groß, Martin Wirth, Maria Tsichla, Ioanna Tsikoudi, and Dimitris Balis

Related authors

First assessment of Aeolus Standard Correct Algorithm particle backscatter coefficient retrievals in the eastern Mediterranean
Antonis Gkikas, Anna Gialitaki, Ioannis Binietoglou, Eleni Marinou, Maria Tsichla, Nikolaos Siomos, Peristera Paschou, Anna Kampouri, Kalliopi Artemis Voudouri, Emmanouil Proestakis, Maria Mylonaki, Christina-Anna Papanikolaou, Konstantinos Michailidis, Holger Baars, Anne Grete Straume, Dimitris Balis, Alexandros Papayannis, Tomasso Parrinello, and Vassilis Amiridis
Atmos. Meas. Tech., 16, 1017–1042, https://doi.org/10.5194/amt-16-1017-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-1017-2023, 2023
Short summary
Investigation of the effects of the Greek extreme wildfires of August 2021 on air quality and spectral solar irradiance
Akriti Masoom, Ilias Fountoulakis, Stelios Kazadzis, Ioannis-Panagiotis Raptis, Anna Kampouri, Basil Psiloglou, Dimitra Kouklaki, Kyriakoula Papachristopoulou, Eleni Marinou, Stavros Solomos, Anna Gialitaki, Dimitra Founda, Vasileios Salamalikis, Dimitris Kaskaoutis, Natalia Kouremeti, Nikolaos Mihalopoulos, Vassilis Amiridis, Andreas Kazantzidis, Christos S. Zerefos, and Kostas Eleftheratos
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-180,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-180, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Validation of the TROPOMI/S5P aerosol layer height using EARLINET lidars
Konstantinos Michailidis, Maria-Elissavet Koukouli, Dimitris Balis, J. Pepijn Veefkind, Martin de Graaf, Lucia Mona, Nikolaos Papagianopoulos, Gesolmina Pappalardo, Ioanna Tsikoudi, Vassilis Amiridis, Eleni Marinou, Anna Gialitaki, Rodanthi-Elisavet Mamouri, Argyro Nisantzi, Daniele Bortoli, Maria João Costa, Vanda Salgueiro, Alexandros Papayannis, Maria Mylonaki, Lucas Alados-Arboledas, Salvatore Romano, Maria Rita Perrone, and Holger Baars
Atmos. Chem. Phys., 23, 1919–1940, https://doi.org/10.5194/acp-23-1919-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-1919-2023, 2023
Short summary
The electrical activity of Saharan dust as perceived from surface electric field observations
Vasiliki Daskalopoulou, Sotirios A. Mallios, Zbigniew Ulanowski, George Hloupis, Anna Gialitaki, Ioanna Tsikoudi, Konstantinos Tassis, and Vassilis Amiridis
Atmos. Chem. Phys., 21, 927–949, https://doi.org/10.5194/acp-21-927-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-927-2021, 2021
Short summary
An EARLINET early warning system for atmospheric aerosol aviation hazards
Nikolaos Papagiannopoulos, Giuseppe D'Amico, Anna Gialitaki, Nicolae Ajtai, Lucas Alados-Arboledas, Aldo Amodeo, Vassilis Amiridis, Holger Baars, Dimitris Balis, Ioannis Binietoglou, Adolfo Comerón, Davide Dionisi, Alfredo Falconieri, Patrick Fréville, Anna Kampouri, Ina Mattis, Zoran Mijić, Francisco Molero, Alex Papayannis, Gelsomina Pappalardo, Alejandro Rodríguez-Gómez, Stavros Solomos, and Lucia Mona
Atmos. Chem. Phys., 20, 10775–10789, https://doi.org/10.5194/acp-20-10775-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10775-2020, 2020
Short summary