Articles | Volume 16, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-16-14545-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-14545-2016
Research article
 | 
23 Nov 2016
Research article |  | 23 Nov 2016

Inventory of anthropogenic methane emissions in mainland China from 1980 to 2010

Shushi Peng, Shilong Piao, Philippe Bousquet, Philippe Ciais, Bengang Li, Xin Lin, Shu Tao, Zhiping Wang, Yuan Zhang, and Feng Zhou

Related authors

Assessment of a multi-tiling energy budget approach in a land surface model, ORCHIDEE-MICT (r8205)
Yi Xi, Chunjing Qiu, Yuan Zhang, Dan Zhu, Shushi Peng, Gustaf Hugelius, Jinfeng Chang, Elodie Salmon, and Philippe Ciais
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2023-207,https://doi.org/10.5194/gmd-2023-207, 2023
Preprint under review for GMD
Short summary
A new precipitation emulator (PREMU v1.0) for lower-complexity models
Gang Liu, Shushi Peng, Chris Huntingford, and Yi Xi
Geosci. Model Dev., 16, 1277–1296, https://doi.org/10.5194/gmd-16-1277-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-1277-2023, 2023
Short summary
Low and contrasting impacts of vegetation CO2 fertilization on global terrestrial runoff over 1982–2010: accounting for aboveground and belowground vegetation–CO2 effects
Yuting Yang, Tim R. McVicar, Dawen Yang, Yongqiang Zhang, Shilong Piao, Shushi Peng, and Hylke E. Beck
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 3411–3427, https://doi.org/10.5194/hess-25-3411-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-3411-2021, 2021
Short summary
A comparative study of anthropogenic CH4 emissions over China based on the ensembles of bottom-up inventories
Xiaohui Lin, Wen Zhang, Monica Crippa, Shushi Peng, Pengfei Han, Ning Zeng, Lijun Yu, and Guocheng Wang
Earth Syst. Sci. Data, 13, 1073–1088, https://doi.org/10.5194/essd-13-1073-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-1073-2021, 2021
Short summary
Irrigation, damming, and streamflow fluctuations of the Yellow River
Zun Yin, Catherine Ottlé, Philippe Ciais, Feng Zhou, Xuhui Wang, Polcher Jan, Patrice Dumas, Shushi Peng, Laurent Li, Xudong Zhou, Yan Bo, Yi Xi, and Shilong Piao
Hydrol. Earth Syst. Sci., 25, 1133–1150, https://doi.org/10.5194/hess-25-1133-2021,https://doi.org/10.5194/hess-25-1133-2021, 2021
Short summary