Articles | Volume 17, issue 21
https://doi.org/10.5194/acp-17-12941-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-12941-2017
Research article
 | 
03 Nov 2017
Research article |  | 03 Nov 2017

Chemical characterization and source identification of PM2.5 at multiple sites in the Beijing–Tianjin–Hebei region, China

Xiaojuan Huang, Zirui Liu, Jingyun Liu, Bo Hu, Tianxue Wen, Guiqian Tang, Junke Zhang, Fangkun Wu, Dongsheng Ji, Lili Wang, and Yuesi Wang

Related authors

A 10 km daily-level ultraviolet radiation predicting dataset based on machine learning models in China from 2005 to 2020
Yichen Jiang, Su Shi, Xinyue Li, Chang Xu, Haidong Kan, Bo Hu, and Xia Meng
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2024-111,https://doi.org/10.5194/essd-2024-111, 2024
Preprint under review for ESSD
Short summary
Vertical distribution of black carbon and its mixing state in the urban boundary layer in summer
Hang Liu, Xiaole Pan, Shandong Lei, Yuting Zhang, Aodong Du, Weijie Yao, Guiqian Tang, Tao Wang, Jinyuan Xin, Jie Li, Yele Sun, Junji Cao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 7225–7239, https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023, 2023
Short summary
Impacts of condensable particulate matter on atmospheric organic aerosols and fine particulate matter (PM2.5) in China
Mengying Li, Shaocai Yu, Xue Chen, Zhen Li, Yibo Zhang, Zhe Song, Weiping Liu, Pengfei Li, Xiaoye Zhang, Meigen Zhang, Yele Sun, Zirui Liu, Caiping Sun, Jingkun Jiang, Shuxiao Wang, Benjamin N. Murphy, Kiran Alapaty, Rohit Mathur, Daniel Rosenfeld, and John H. Seinfeld
Atmos. Chem. Phys., 22, 11845–11866, https://doi.org/10.5194/acp-22-11845-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11845-2022, 2022
Short summary
Reconstructed daily ground-level O3 in China over 2005–2021 for climatological, ecological, and health research
Chenhong Zhou, Fan Wang, Yike Guo, Cheng Liu, Dongsheng Ji, Yuesi Wang, Xiaobin Xu, Xiao Lu, Yan Wang, Gregory Carmichael, and Meng Gao
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2022-187,https://doi.org/10.5194/essd-2022-187, 2022
Manuscript not accepted for further review
Short summary
Reduced volatility of aerosols from surface emissions to the top of the planetary boundary layer
Quan Liu, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Kai Bi, Wenkang Gao, Ping Tian, Delong Zhao, Siyuan Li, Chenjie Yu, Guiqian Tang, Yunfei Wu, Kang Hu, Shuo Ding, Qian Gao, Fei Wang, Shaofei Kong, Hui He, Mengyu Huang, and Deping Ding
Atmos. Chem. Phys., 21, 14749–14760, https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Arimoto, R., Duce, R. A., Savoie, D. L., Prospero, J. M., Talbot, R., Cullen, J. D., Tomza, U., Lewis, N. F., and Ray, B. J.: Relationships among aerosol constituents from Asia and the North Pacific during PEM-West A, J. Geophys. Res.-Atmos., 101, 2011–2023, https://doi.org/10.1029/95JD01071, 1996.
Bo, Y., Cai, H., and Xie, S. D.: Spatial and temporal variation of historical anthropogenic NMVOCs emission inventories in China, Atmos. Chem. Phys., 8, 7297–7316, https://doi.org/10.5194/acp-8-7297-2008, 2008.
Bressi, M., Sciare, J., Ghersi, V., Bonnaire, N., Nicolas, J. B., Petit, J. E., Moukhtar, S., Rosso, A., Mihalopoulos, N., and Féron, A.: A one-year comprehensive chemical characterisation of fine aerosol (PM2.5) at urban, suburban and rural background sites in the region of Paris (France), Atmos. Chem. Phys., 13, 7825–7844, https://doi.org/10.5194/acp-13-7825-2013, 2013.
Bressi, M., Sciare, J., Ghersi, V., Mihalopoulos, N., Petit, J. E., Nicolas, J. B., Moukhtar, S., Rosso, A., Féron, A., Bonnaire, N., Poulakis, E., and Theodosi, C.: Sources and geographical origins of fine aerosols in Paris (France), Atmos. Chem. Phys., 14, 8813–8839, https://doi.org/10.5194/acp-14-8813-2014, 2014.
Cai, W., Li, K., Liao, H., Wang, H., and Wu, L.: Weather conditions conducive to Beijing severe haze more frequent under climate change, Nat. Clim. Chang. Press, March, https://doi.org/10.1038/NCLIMATE3249, 2017.
Download
Short summary
Recently, haze pollution has frequently occurred in North China. Therefore, we conducted synchronous measurements of PM2.5 for 1 year to investigate the haze formation mechanism, sources, and influences of regional transport. The results revealed that secondary aerosols, coal combustion, and motor vehicle exhaust exerted significant impacts on urban haze formation. The mitigation strategy of reducing gaseous precursors emitted from fossil fuel combustion was suggested.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint