Articles | Volume 21, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-21-3607-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-3607-2021
Research article
 | 
09 Mar 2021
Research article |  | 09 Mar 2021

Compositions and mixing states of aerosol particles by aircraft observations in the Arctic springtime, 2018

Kouji Adachi, Naga Oshima, Sho Ohata, Atsushi Yoshida, Nobuhiro Moteki, and Makoto Koike

Related authors

Composition and mixing state of Arctic aerosol and cloud residual particles from long-term single-particle observations at Zeppelin Observatory, Svalbard
Kouji Adachi, Yutaka Tobo, Makoto Koike, Gabriel Freitas, Paul Zieger, and Radovan Krejci
Atmos. Chem. Phys., 22, 14421–14439, https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022, 2022
Short summary
Possible controls on Arctic clouds by natural aerosols from long-range transport of biogenic emissions and ozone depletion events
Rupert Holzinger, Oliver Eppers, Kouji Adachi, Heiko Bozem, Markus Hartmann, Andreas Herber, Makoto Koike, Dylan B. Millet, Nobuhiro Moteki, Sho Ohata, Frank Stratmann, and Atsushi Yoshida
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-95,https://doi.org/10.5194/acp-2022-95, 2022
Revised manuscript not accepted
Short summary
Arctic black carbon during PAMARCMiP 2018 and previous aircraft experiments in spring
Sho Ohata, Makoto Koike, Atsushi Yoshida, Nobuhiro Moteki, Kouji Adachi, Naga Oshima, Hitoshi Matsui, Oliver Eppers, Heiko Bozem, Marco Zanatta, and Andreas B. Herber
Atmos. Chem. Phys., 21, 15861–15881, https://doi.org/10.5194/acp-21-15861-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15861-2021, 2021
Short summary
Comparison of three aerosol representations of NHM-Chem (v1.0) for the simulations of air quality and climate-relevant variables
Mizuo Kajino, Makoto Deushi, Tsuyoshi Thomas Sekiyama, Naga Oshima, Keiya Yumimoto, Taichu Yasumichi Tanaka, Joseph Ching, Akihiro Hashimoto, Tetsuya Yamamoto, Masaaki Ikegami, Akane Kamada, Makoto Miyashita, Yayoi Inomata, Shin-ichiro Shima, Pradeep Khatri, Atsushi Shimizu, Hitoshi Irie, Kouji Adachi, Yuji Zaizen, Yasuhito Igarashi, Hiromasa Ueda, Takashi Maki, and Masao Mikami
Geosci. Model Dev., 14, 2235–2264, https://doi.org/10.5194/gmd-14-2235-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-2235-2021, 2021
Short summary
Rapid evolution of aerosol particles and their optical properties downwind of wildfires in the western US
Lawrence I. Kleinman, Arthur J. Sedlacek III, Kouji Adachi, Peter R. Buseck, Sonya Collier, Manvendra K. Dubey, Anna L. Hodshire, Ernie Lewis, Timothy B. Onasch, Jeffery R. Pierce, John Shilling, Stephen R. Springston, Jian Wang, Qi Zhang, Shan Zhou, and Robert J. Yokelson
Atmos. Chem. Phys., 20, 13319–13341, https://doi.org/10.5194/acp-20-13319-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13319-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Adachi, K. and Buseck, P. R.: Internally mixed soot, sulfates, and organic matter in aerosol particles from Mexico City, Atmos. Chem. Phys., 8, 6469–6481, https://doi.org/10.5194/acp-8-6469-2008, 2008. 
Adachi, K. and Buseck, P. R.: Atmospheric tar balls from biomass burning in Mexico, J. Geophys. Res., 116, D05204, https://doi.org/10.1029/2010jd015102, 2011. 
Adachi, K. and Buseck, P. R.: Changes in shape and composition of sea-salt particles upon aging in an urban atmosphere, Atmos. Environ., 100, 1–9, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.10.036, 2015. 
Adachi, K., Chung, S. H., and Buseck, P. R.: Shapes of soot aerosol particles and implications for their effects on climate, J. Geophys. Res., 115, D15206, https://doi.org/10.1029/2009jd012868, 2010. 
Download
Short summary
Aerosol particles influence the Arctic climate by interacting with solar radiation, forming clouds, and melting surface snow and ice. Individual-particle analyses using transmission electron microscopy (TEM) and model simulations provide evidence of biomass burning and anthropogenic contributions to the Arctic aerosols by showing a wide range of compositions and mixing states depending on sampling altitude. Our results reveal the aerosol aging processes and climate influences in the Arctic.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint