Articles | Volume 16, issue 8
https://doi.org/10.5194/acp-16-5453-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-5453-2016
Research article
 | 
02 May 2016
Research article |  | 02 May 2016

Determination of primary combustion source organic carbon-to-elemental carbon (OC / EC) ratio using ambient OC and EC measurements: secondary OC-EC correlation minimization method

Cheng Wu and Jian Zhen Yu

Related authors

Field comparison of dual- and single-spot Aethalometers: equivalent black carbon, light absorption, Ångström exponent and secondary brown carbon estimations
Liangbin Wu, Cheng Wu, Tao Deng, Dui Wu, Mei Li, Yong Jie Li, and Zhen Zhou
Atmos. Meas. Tech., 17, 2917–2936, https://doi.org/10.5194/amt-17-2917-2024,https://doi.org/10.5194/amt-17-2917-2024, 2024
Short summary
Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 22, 561–575, https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022, 2022
Short summary
Amplification of black carbon light absorption induced by atmospheric aging: temporal variation at seasonal and diel scales in urban Guangzhou
Jia Yin Sun, Cheng Wu, Dui Wu, Chunlei Cheng, Mei Li, Lei Li, Tao Deng, Jian Zhen Yu, Yong Jie Li, Qianni Zhou, Yue Liang, Tianlin Sun, Lang Song, Peng Cheng, Wenda Yang, Chenglei Pei, Yanning Chen, Yanxiang Cen, Huiqing Nian, and Zhen Zhou
Atmos. Chem. Phys., 20, 2445–2470, https://doi.org/10.5194/acp-20-2445-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2445-2020, 2020
Short summary
Distinct diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity and its relationship with oxygenated organic aerosol
Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Pusheng Zhao, Yafang Cheng, Gang Zhao, Jiangchuan Tao, Nan Ma, Hang Su, Yanyan Zhang, Jiayin Sun, Peng Cheng, Wenda Yang, Shaobin Zhang, Cheng Wu, Yele Sun, and Chunsheng Zhao
Atmos. Chem. Phys., 20, 865–880, https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Batmunkh, T., Kim, Y. J., Lee, K. Y., Cayetano, M. G., Jung, J. S., Kim, S. Y., Kim, K. C., Lee, S. J., Kim, J. S., Chang, L. S., and An, J. Y.: Time-Resolved Measurements of PM2.5 Carbonaceous Aerosols at Gosan, Korea, J. Air Waste Manage., 61, 1174–1182, 2011.
Cao, J. J., Lee, S. C., Ho, K. F., Zou, S. C., Fung, K., Li, Y., Watson, J. G., and Chow, J. C.: Spatial and seasonal variations of atmospheric organic carbon and elemental carbon in Pearl River Delta Region, China, Atmos. Environ., 38, 4447–4456, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.05.016, 2004.
Castro, L. M., Pio, C. A., Harrison, R. M., and Smith, D. J. T.: Carbonaceous aerosol in urban and rural European atmospheres: estimation of secondary organic carbon concentrations, Atmos. Environ., 33, 2771–2781, 1999.
Chu, S. H.: Stable estimate of primary OC ∕ EC ratios in the EC tracer method, Atmos. Environ., 39, 1383–1392, 2005.
Gray, H. A., Cass, G. R., Huntzicker, J. J., Heyerdahl, E. K., and Rau, J. A.: Characteristics of atmospheric organic and elemental carbon particle concentrations in Los Angeles, Environ. Sci. Technol., 20, 580–589, https://doi.org/10.1021/es00148a006, 1986.
Download
Short summary
Elemental carbon (EC) has been widely used as a tracer to estimate secondary organic carbon (SOC) from ambient EC and OC data. Key to the EC tracer method is to determine a proper primary OC / EC ratio at the observation site. We examine here a method that derives this ratio by seeking the minimum correlation between SOC and EC. This method has a clear quantitative criterion for the ratio derivation and is demonstrated to have superior accuracy over the commonly used approaches for SOC estimation.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint