Articles | Volume 19, issue 6
https://doi.org/10.5194/acp-19-4025-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-4025-2019
Research article
 | 
29 Mar 2019
Research article |  | 29 Mar 2019

Iodine speciation and size distribution in ambient aerosols at a coastal new particle formation hotspot in China

Huan Yu, Lili Ren, Xiangpeng Huang, Mingjie Xie, Jun He, and Hang Xiao

Related authors

Chemical characterization of organic compounds involved in iodine-initiated new particle formation from coastal macroalgal emission
Yibei Wan, Xiangpeng Huang, Chong Xing, Qiongqiong Wang, Xinlei Ge, and Huan Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 15413–15423, https://doi.org/10.5194/acp-22-15413-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-15413-2022, 2022
Short summary
Estimation of secondary PM2.5 in China and the United States using a multi-tracer approach
Haoran Zhang, Nan Li, Keqin Tang, Hong Liao, Chong Shi, Cheng Huang, Hongli Wang, Song Guo, Min Hu, Xinlei Ge, Mindong Chen, Zhenxin Liu, Huan Yu, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 22, 5495–5514, https://doi.org/10.5194/acp-22-5495-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5495-2022, 2022
Short summary
Characterization and source apportionment of aerosol light scattering in a typical polluted city in the Yangtze River Delta, China
Dong Chen, Yu Zhao, Jie Zhang, Huan Yu, and Xingna Yu
Atmos. Chem. Phys., 20, 10193–10210, https://doi.org/10.5194/acp-20-10193-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10193-2020, 2020
Short summary
Probing key organic substances driving new particle growth initiated by iodine nucleation in coastal atmosphere
Yibei Wan, Xiangpeng Huang, Bin Jiang, Binyu Kuang, Manfei Lin, Deming Xia, Yuhong Liao, Jingwen Chen, Jian Zhen Yu, and Huan Yu
Atmos. Chem. Phys., 20, 9821–9835, https://doi.org/10.5194/acp-20-9821-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9821-2020, 2020
Short summary
Formation and characteristics of secondary aerosols in an industrialized environment during cold seasons
Yangzhou Wu, Xinlei Ge, Junfeng Wang, Yafei Shen, Zhaolian Ye, Shun Ge, Yun Wu, Huan Yu, and Mindong Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2018-75,https://doi.org/10.5194/acp-2018-75, 2018
Preprint withdrawn
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Allan, J. D., Williams, P. I., Najera, J., Whitehead, J. D., Flynn, M. J., Taylor, J. W., Liu, D., Darbyshire, E., Carpenter, L. J., Chance, R., Andrews, S. J., Hackenberg, S. C., and McFiggans, G.: Iodine observed in new particle formation events in the Arctic atmosphere during ACCACIA, Atmos. Chem. Phys., 15, 5599–5609, https://doi.org/10.5194/acp-15-5599-2015, 2015. 
Baker, A. R.: Inorganic iodine speciation in tropical Atlantic aerosol, Geophys. Res. Lett., 31, 187–206, https://doi.org/10.1029/2004GL020144, 2004. 
Baker, A. R.: Marine aerosol iodine chemistry: The importance of soluble organic iodine, Environ. Chem., 2, 295–298, https://doi.org/10.1071/EN05070, 2005. 
Baker, A. R., Sj, C. M. P., Jickells, T. D., and Thompson, D.: Iodine concentration and availability in atmospheric aerosol, Atmos. Environ., 34, 4331–4336, https://doi.org/10.1016/s1352-2310(00)00208-9, 2000. 
Baker, A. R., Tunnicliffe, C., and Jickells, T. D.: Iodine speciation and deposition fluxes from the marine atmosphere, J. Geophys. Res.-Atmos., 106, 28743–28749, https://doi.org/10.1029/2000JD000004, 2001. 
Download

The requested paper has a corresponding corrigendum published. Please read the corrigendum first before downloading the article.

Short summary
Iodine is an essential trace element for mammals and aquatic plants. Increasing alga populations due to serious eutrophication in the coastal waters of China promote iodine emission. China contributes about 60 % of the global cultivated seaweed production. Iodine is likely emitted to the atmosphere and transformed into nanoparticles during the farming, harvesting, and processing of seaweed. Wild and farmed algae make the coastal area of China a potential hotspot of new particle formation.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint