Articles | Volume 13, issue 7
https://doi.org/10.5194/acp-13-3603-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-3603-2013
Research article
 | 
02 Apr 2013
Research article |  | 02 Apr 2013

Investigation of gaseous and particulate emissions from various marine vessel types measured on the banks of the Elbe in Northern Germany

J.-M. Diesch, F. Drewnick, T. Klimach, and S. Borrmann

Related authors

Meteorology during the DOMINO campaign and its connection with trace gases and aerosols
J. A. Adame, M. Martínez, M. Sorribas, P. J. Hidalgo, H. Harder, J.-M. Diesch, F. Drewnick, W. Song, J. Williams, V. Sinha, M. A. Hernández-Ceballos, J. Vilà-Guerau de Arellano, R. Sander, Z. Hosaynali-Beygi, H. Fischer, J. Lelieveld, and B. De la Morena
Atmos. Chem. Phys., 14, 2325–2342, https://doi.org/10.5194/acp-14-2325-2014,https://doi.org/10.5194/acp-14-2325-2014, 2014

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint