Articles | Volume 22, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-22-1149-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-1149-2022
Research article
 | 
24 Jan 2022
Research article |  | 24 Jan 2022

A vertical transport window of water vapor in the troposphere over the Tibetan Plateau with implications for global climate change

Xiangde Xu, Chan Sun, Deliang Chen, Tianliang Zhao, Jianjun Xu, Shengjun Zhang, Juan Li, Bin Chen, Yang Zhao, Hongxiong Xu, Lili Dong, Xiaoyun Sun, and Yan Zhu

Viewed

Total article views: 2,653 (including HTML, PDF, and XML)
HTML PDF XML Total BibTeX EndNote
1,983 624 46 2,653 22 46
  • HTML: 1,983
  • PDF: 624
  • XML: 46
  • Total: 2,653
  • BibTeX: 22
  • EndNote: 46
Views and downloads (calculated since 25 Aug 2021)
Cumulative views and downloads (calculated since 25 Aug 2021)

Viewed (geographical distribution)

Total article views: 2,653 (including HTML, PDF, and XML) Thereof 2,747 with geography defined and -94 with unknown origin.
Country # Views %
  • 1
1
 
 
 
 

Cited

Latest update: 19 Apr 2024
Download
Short summary
A vertical transport window of tropospheric vapor exists on the Tibetan Plateau (TP). The TP's thermal forcing drives the vertical transport window of vapor in the troposphere. The effects of the TP's vertical transport window of vapor are of importance in global climate change.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint