Articles | Volume 18, issue 9
https://doi.org/10.5194/acp-18-6207-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-6207-2018
Research article
 | 
03 May 2018
Research article |  | 03 May 2018

Sources of reactive nitrogen in marine aerosol over the Northwest Pacific Ocean in spring

Li Luo, Shuh-Ji Kao, Hongyan Bao, Huayun Xiao, Hongwei Xiao, Xiaohong Yao, Huiwang Gao, Jiawei Li, and Yangyang Lu

Data sets

Nitrogen in marine aerosol and surface seawater over the Northwest Pacific Ocean in spring L. Luo, S.-J. Kao, H. Bao, H. Xiao, H. Xiao, X. Yao, H. Gao, J. Li, and Y. Lu https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.889124

Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint