Articles | Volume 22, issue 16
https://doi.org/10.5194/acp-22-10489-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-10489-2022
Research article
 | 
18 Aug 2022
Research article |  | 18 Aug 2022

Effects of OH radical and SO2 concentrations on photochemical reactions of mixed anthropogenic organic gases

Junling Li, Kun Li, Hao Zhang, Xin Zhang, Yuanyuan Ji, Wanghui Chu, Yuxue Kong, Yangxi Chu, Yanqin Ren, Yujie Zhang, Haijie Zhang, Rui Gao, Zhenhai Wu, Fang Bi, Xuan Chen, Xuezhong Wang, Weigang Wang, Hong Li, and Maofa Ge

Data sets

Effects of OH radical and SO2 concentrations on photochemical reactions of mixed anthropogenic organic gases J. Li https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20437134.v4

MCM datasets J. Li https://doi.org/10.6084/m9.figshare.20501796.v1

Download
Short summary
Ozone formation is enhanced by higher OH concentration and higher temperature but is influenced little by SO2. SO2 can largely enhance the particle formation. Organo-sulfates and organo-nitrates are detected in the formed particles, and the presence of SO2 can promote the formation of organo-sulfates. The results provide a scientific basis for systematically evaluating the effects of SO2, OH concentration, and temperature on the oxidation of mixed organic gases in the atmosphere.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint