Articles | Volume 19, issue 11
https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019
Research article
 | 
05 Jun 2019
Research article |  | 05 Jun 2019

Introduction to the special issue “In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)”

Zongbo Shi, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Roy M. Harrison, Sue Grimmond, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E. Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang, Oliver Wild, James Allan, W. Joe Acton, Janet Barlow, Benjamin Barratt, David Beddows, William J. Bloss, Giulia Calzolai, David Carruthers, David C. Carslaw, Queenie Chan, Lia Chatzidiakou, Yang Chen, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge, Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F. Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard, C. Nicholas Hewitt, Michael Hollaway, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones, Markus Kalberer, Frank J. Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C. Lewis, Jie Li, Weijun Li, Huan Liu, Junfeng Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Franco Lucarelli, Graham Mann, Gordon McFiggans, Mark R. Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O'Connor, Bin Ouyang, Paul I. Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R. Rickard, Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao, Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Xuejun Wang, Zifang Wang, Lianfang Wei, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng

Viewed

Total article views: 9,568 (including HTML, PDF, and XML)
HTML PDF XML Total Supplement BibTeX EndNote
7,152 2,320 96 9,568 265 88 135
  • HTML: 7,152
  • PDF: 2,320
  • XML: 96
  • Total: 9,568
  • Supplement: 265
  • BibTeX: 88
  • EndNote: 135
Views and downloads (calculated since 15 Oct 2018)
Cumulative views and downloads (calculated since 15 Oct 2018)

Viewed (geographical distribution)

Total article views: 9,568 (including HTML, PDF, and XML) Thereof 9,412 with geography defined and 156 with unknown origin.
Country # Views %
  • 1
1
 
 
 
 

Cited

Latest update: 27 May 2024
Download
Short summary
APHH-Beijing is a collaborative international research programme to study the sources, processes and health effects of air pollution in Beijing. This introduction to the special issue provides an overview of (i) the APHH-Beijing programme, (ii) the measurement and modelling activities performed as part of it and (iii) the air quality and meteorological conditions during joint intensive field campaigns as a core activity within APHH-Beijing.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint